taxoptimal

FIRMA W ESTONII

Podatki, ubezpieczenia i rejestracja firmy w Estonii

Firma w Estonii, zakładanie spółek w Estonii

Estonia jest atrakcyjnym rynkiem dla firm z branży spożywczej, a także budowlanej. Cudzoziemiec, który zamierza podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek, musi mieć pozwolenie na pobyt i pracę. Z obowiązku tego nie są zwolnieni nawet członkowie zarządów i rad nadzorczych zagranicznych spółek.

Zgodnie z estońskim prawem liczba rocznych pozwoleń na pracę nie może przekroczyć 0,05 procent stałych mieszkańców kraju 1,5 mln osób. Pobyt, który nie przekracza 90 dni, nie wymaga legalizacji. Po upływie trzech miesięcy trzeba wystąpić o wydanie pozwolenia. Żeby je uzyskać wystarczy między innymi być zatrudnionym lub prowadzić działalność gospodarczą.

Obywatel Unii, który stara się o pracę, ma obowiązek zarejestrowania się w urzędzie pracy w ciągu
miesiąca od dnia otrzymania pozwolenia na pobyt. Pozwolenie wydawane jest na pięć lat, po tym
czasie może być automatycznie przedłużone.

Rodzaje spółek w Estonii:

INNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

Innym rodzajami firm mogą są spółki jawne, spółki komandytowe, stowarzyszenia handlowe lub filie. Firmy mogą być w 100% własnością cudzoziemców. Obowiązuje wpis do rejestru handlowego (elektronicznie, rejestracja trwa do 2 godz.). Faktyczne ustanowienie firmy w Estonii zabiera zwykle kilka dni, przy niewielkiej liczbie procedur. Zgodnie z estońskim kodeksem handlowym rozróżnia się dwa typy nabycia firmy, poprzez jej zakup lub w drodze nabycia akcji. W każdym przypadku zalecane jest uzyskanie dokładnych informacji na temat wartości firmy, składników majątkowych, zobowiązań i należności. Przejęcie przedsiębiorstwa może być pełne lub częściowe. Zgodnie z przepisami ustawy o zobowiązaniach przeniesienie prawa własności dotyczące aktywów oznacza jednoczesne przejęcie zobowiązań. Nabywca jest zobowiązany do uregulowania
zobowiązań, które powstały przed zakupem i których termin spłaty mieści się w granicach 5 lat od nabycia. Zakup udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga sporządzenia umowy w
formie aktu notarialnego. W przypadku spółek akcyjnych wystarcza pisemna umowa obejmująca akcji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Osaühing, OÜ) – minimalny kapitał zakładowy wynosi 2.500 euro. Spółka moze mieć jednego lub kilku udziałowców, którzy nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki. Spółka musi mieć zarząd, który reprezentuje i kieruje spółką. Zarząd może mieć jednego lub kilku członków. Członek zarządu nie musi być udziałowcem. Członkiem zarządu może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Aby zarejestrować spółkę z o.o. w rejestrze handlowym konieczne jest sporządzenie umowy spółki. Jest ona sporządzana w formie aktu notarialnego. Podpisy na umowie składane są przez wszystkie osoby, które mają zamiar założyć tę spółkę. Po spełnieniu takich wymogów sam proces i rejestracja spółki z o.o. trwa średnio od dwóch do trzech tygodni. Spółka akcyjna (Aktsiaselts, AS): minimalny kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki akcyjnej wynosi 25.500 euro. Co najmniej połowa członków zarządu musi mieszkać na stałe w Estonii. Spółka akcyjna powinna posiadać fizyczną siedzibę w Estonii. Istnieje również wymóg sporządzania sprawozdań finansowych podlegających audytowi.

CO WARTO WIEDZIEĆ ?

Zakładanie firmy w Estonii reguluje Kodeks Handlowy Republiki Estonii. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może na własne życzenie dokonać wpisu do Rejestru Handlowego jeżli jest płatnikiem VAT. W wypadku spółki cywilnej (TÜ) nie ma wymogów odnośnie do minimalnego kapitału spółki ani obowiązku rejestracji umowy. W obu przypadkach opłata za wpis do Rejestru Handlowego wynosi 500 EEK (koron estońskich). Spółkę komandytową (UÜ) może utworzyć co najmniej dwóch wspólników. Oplata za wpis do Rejestru Handlowego wynosi 500 EEK. Minimalny kapitał założycielski spółki z o.o. wynosi 40 tys. EEK. Spółka musi mieć niezależnego audytora. Opłata za wpis do Rejestru Handlowego wynosi 0,2 proc. kapitału założycielskiego (minimum 3 tys. EEK, maksimum 20 tys. EEK). Minimalny kapitał założycielski spółki akcyjnej ustalono na poziomie 400 tys. EEK. Za wpisanie takiej działalności do rejestru przedsiębiorca zapłaci tyle samo ile w wypadku spółki z o.o.

Przyczyny likwidacji spółki w Estonii mogą być bardzo różne, od bankructwa, poprzez wymuszone rozwiązania na podstawie decyzji sądu, po dobrowolne decyzje właścicieli o zamknięcie spółki z o.o.. W każdym przypadku, w celu likwidacji i wykreślenia z Rejestru Handlowego, firma musi przejść przez różne etapy i procedury. W Estonii nie ma specjalnych wymogów dotyczących nakładania kont bankowych, wystarczy jedynie przedłożyć dokument tożsamości i wypełnić stosowne formularze. Nie ma ograniczeń odnośnie do alokacji kapitału przez obywateli UE w bankach estońskich, kupna papierów wartościowych i kredytowania. Podatek VAT wynosi 18%, obniżone 5 i 0 procent. Osoby prawne są ustawowo zwolnione z podatku dochodowego w razie zainwestowania wypracowanego zysku w rozwój firmy. W pozostałych wypadkach stawka podatku wynosi 26%. Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 24% (stawka podstawowa} i 10% (stawka ulgowa). Kwota wolna od podatku w skali roku wynosi 16,8 tys. EEK. Od wynagrodzenia brutto wyłącznie pracodawca odprowadza 33% podatku socjalnego. Składka na fundusz bezrobocia wynosi 0,5% od wynagrodzenia brutto (pracodawca) i 1% (pracownik).